REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„W  ROLI GŁÓWNEJ MAZOWSZE”
(zwany dalej „Konkursem”)

 

 1. Organizatorzy Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą: 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12, NIP: 525-000-59-00, REGON: 146115201 (zwany dalej „Organizatorem”).

Współorganizatorem Konkursu jest:
m.st. Warszawa z siedzibą: 00-950 Warszawa, plac Bankowy 3/5, NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640,

Organizator oraz Współorganizator Konkursu zwani są dalej łącznie „Organizatorami”.

 1. Cel Konkursu

Celem konkursu jest stworzenie zbioru zdjęć z województwa mazowieckiego, które pokażą atuty, moc twórczą i możliwości regionu oraz zachęcą filmowców z kraju i ze świata do lokowania produkcji filmowych w plenerach mazowieckich. Organizatorzy chcą pokazać rejon takim, jakim widzą go jego mieszkańcy i turyści: oryginalne i nieopatrzone ujęcia znanych miejsc, zakątki odkryte tylko przez nielicznych, najnowsze i najmodniejsze miejsca oraz zielone ostoje. Mazowsze może być  tłem filmów z różnych okresów historycznych, przestrzenią militarną, industrialną, światową metropolią, dziką puszczą, sielskim dworkiem szlacheckim, czy tłem scen akcji i pościgów.
Konkurs fotograficzny „W roli głównej Mazowsze” ma spełnić rolę portfolio województwa mazowieckiego.

 1. Czas trwania Konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 15 lipca 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w terminie od dnia 15 lipca 2014 r. do dnia 15 września 2014 r.

Głosowanie internautów na wybrane zdjęcia będzie możliwe w terminie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 15 października 2014r.

 1. Uczestnicy Konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatorów oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu, a także członków ich rodzin (małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo).

Do udziału w Konkursie niezbędne jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do Organizatora wraz ze zdjęciami konkursowymi za pomocą funkcjonalności strony www.konkursfoto.mik.waw.pl oraz z zachowaniem wymogów wskazanych w pkt V-VI.

Przesłanie zgłoszenia do Konkursu zostanie potwierdzone przez Organizatora wiadomością mailową.

 1. Kategorie konkursowe

Konkurs obejmuje pięć kategorii konkursowych, do których można zgłaszać zdjęcia:

 1. „Mazowsze historyczne” - zabytki architektury, skanseny, obiekty militarne;
 2. „Mazowsze przyrodnicze” - parki krajobrazowe, puszcza, meandry rzek, szlaki wodne, tereny naturalne;
 3. „Mazowsze innowacyjne” - nowoczesna infrastruktura, transport i logistyka, kreatywność w biznesie, rozwój i inwestycje;
 4. „Mazowsze  industrialne” - obiekty przemysłowe, fabryki, architektura inżynieryjna;
 5. „Mazowsze alternatywne i nieznane” - kategoria „dowolna”, bo każdy zna miejsca innym nieznane, a zadziwiające.
 1. Zdjęcia konkursowe

Do konkursu mogą być zgłoszone zdjęcia, które w sposób oczywisty nawiązują do celu Konkursu, o którym mowa w pkt II, i zostały wykonane przez Uczestnika nie wcześniej niż na rok przed rozpoczęciem Konkursu. Zgłoszone mogą zostać zdjęcia zarówno dotychczas opublikowane jak i nieopublikowane, jednakże z wyłączeniem zdjęć zgłoszonych do innego konkursu.

Zdjęcia konkursowe należy przesłać wyłącznie w wersji cyfrowej w formacie „jpg” w najlepszej jakości kompresji i rozmiarze nie większym niż 10 MB, lecz nie mniejszym niż 3000 px na dłuższym boku.

Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą zostać poddane obróbce cyfrowej odpowiadającej zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu itp. Zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne.

Zdjęcia zgłaszane do Konkursu winny zawierać nazwę z użyciem ośmiu  znaków, przy czym pierwszymi dwoma znakami muszą być duże litery symbolizująca kategorię, do której zdjęcie zostaje zgłoszone, a następne sześć znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr.
Jako pierwsze dwie litery nazwy zdjęcia należy odpowiednio wstawić:

HI – kategoria Mazowsze historyczne;
PR – kategoria Mazowsze przyrodnicze;
IN – kategoria Mazowsze innowacyjne
ID – kategoria Mazowsze  industrialne;
AN – kategoria Mazowsze  alternatywne i nieznane.

(Przykładowa nazwa zdjęcia: HI321ABC).

Oprócz nazwy, zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących autora.

Zdjęcia niespełniające powyższych wymagań nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane Uczestnikom.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń internetowych wykorzystywanych przez uczestników Konkursu.

 1. Jury Konkursu

Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie jury, którego skład zostanie ustalony przez Organizatorów i podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.konkursfoto.mik.waw.pl po upływie terminu  zgłaszania zdjęć do Konkursu.

Obrady jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatorów i będą niejawne.

Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników. Od decyzji jury Konkursu nie przysługuje odwołanie. Opinie jury Konkursu o poszczególnych zdjęciach nie są udostępniane. Jury uprawnione jest, w uzasadnionych przypadkach, do przeniesienia zdjęcia do innej kategorii, niż zaproponowana przez Uczestnika.

 1. Rozstrzygnięcie oraz Laureaci Konkursu

Spośród zdjęć zgłoszonych do Konkursu jury wybierze nie więcej niż 15 zdjęć w każdej z 5 kategorii tematycznych, które zostaną opublikowane na stronie internetowej www.konkursfoto.mik.waw.pl.

Spośród zdjęć opublikowanych na stronie internetowej www.konkursfoto.mik.waw.pl jury wyłoni laureata nagrody głównej. Ponadto jury wyłoni zwycięzcę oraz zdobywcę drugiego miejsca w każdej z 5 kategorii tematycznych. Zastrzega się, iż jury ma prawo nie wybrać laureata nagrody głównej oraz pierwszego bądź drugiego miejsca. Ponadto jury ma możliwość przyznania ex aequo pierwszego lub drugiego miejsca.

Autor fotografii, która otrzyma największą liczbę głosów internautów oddanych za pośrednictwem strony internetowej www.konkursfoto.mik.waw.pl otrzyma „nagrodę internautów”.

Wyniki Konkursu zostaną ujawnione podczas gali pokonkursowej.

 1. Nagrody konkursowe

Nagrodami dla laureatów Konkursu są:

 1. Nagroda Główna:
 2. Aparat fotograficzny Fuji Film  X-A1 z obiektywem 16-50 z kartą SD o wartości 2399 zł brutto oraz kwota pieniężna w wysokości 267 zł.

 3. Nagroda za 1 miejsca w każdej z pięciu kategorii tematycznych:
 4. Warsztat fotograficzny w Akademii Fotografii

 5. Nagroda za 2 miejsca w każdej z pięciu kategorii tematycznych:
 6. Aparat fotograficzny Fujifilm FinePix S4400 z kartą SD

 7. Nagroda internautów:
 8. Aparat fotograficzny Fujifilm FinePix S4400 z kartą SD   

 9. Publikacja zdjęć w katalogu „Mazovia Warsaw Location Guide”, wydanym przez Organizatora. Wydawnictwo ma charakter promocyjny i nie będzie przeznaczone do sprzedaży.
 10. Nagroda specjalna od Tramwajów Warszawskich – godzinny przejazd zabytkowym tramwajem na jednej z pięciu tras w terminie ustalonym z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 

Za zapewnienie nagród odpowiada Organizator.

Termin i miejsce ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagród zostaną ustalone przez Organizatora i ogłoszone na stronie internetowej www.konkursfoto.mik.waw.pl.

Organizatorzy przewidują możliwość zawarcia z laureatami Konkursu umów o dzieło na wykonanie fotograficznej dokumentacji konkretnych tematów lub lokacji.

 1. Prawa autorskie

Z chwilą przesłania zdjęć do Organizatora Uczestnik:

 1. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą zdjęć w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże zdjęć, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
 2. oświadcza, iż zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;
 3. udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie ze zdjęć w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana  z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej –  publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie  w całości lub we fragmentach w innych publikacjach,  w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami,   w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną;  wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz  łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;
 4. upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu zdjęć publiczności.

Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatorów na portalach społecznościowych  Facebook, Twitter, Google Plus, Pinterest, Instagram, Tumblr.

Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem  praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu  Konkursu.

 1. Dane osobowe

Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą w/w dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego uczestnika oraz  celów Konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora oraz Współorganizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji.
W/w dane będą także udostępniane w szczególności podmiotom związanym z Konkursem i jego tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją Konkursu, i jego tematyką  a także prezentacją jego uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych.

W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i dokumentacji Konkursu dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim.

 1. Postanowienia końcowe

Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Regulamin Konkursu zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury oraz na stronie internetowej www.konkursfoto.mik.waw.pl.

Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Zwycięzcę. Podatek wynosi 10% od wartości nagrody brutto. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. 
Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych, niezbędnych do doręczenia nagrody.
Nieodebranie nagrody w danym terminie nie zmienia praw organizatorów do dysponowania zdjęciami.

Zmian w regulaminie Konkursu dokonują Organizatorzy i ogłaszają je na stronie internetowej www.konkursfoto.mik.waw.pl. Zmiany regulaminu stają się wiążące z chwilą ich ogłoszenia, jednakże Uczestnikowi przysługuje prawo  do rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu.

Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Uczestnika zawartych w regulaminie Konkursu okaże się nieprawdziwe, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.

W razie skierowania przeciw któremukolwiek z Organizatorów jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania ze zdjęcia zgłoszonego do Konkursu zgodnie z postanowieniami regulaminu, autor tego zdjęcia zobowiązany będzie zwolnić Organizatorów od wszelkiej odpowiedzialności, a w tym w szczególności zaspokoić zasądzone, lub ustalone w drodze ugody zadośćuczynienia i odszkodowania, a także pokryć wszelkie koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego.

Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmują Organizatorzy.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego.

Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Organizatora.

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r.